0971571532 - 0936950853 - 0886714016


   Đăng nhập
   Kích hoạt khóa học

Tải ngay App Lakita

Học tốt hơn - thoải mái hơn

Tải nội dung trên Google Play Tải nội dung trên Google Play

NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

Đánh giá khóa học   (0)    Mời bạn đánh giá khóa học này   (0)

Yêu cầu khóa học

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet

Thời gian
    28/12/2018
Giảng viên
    Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan
Số bài học
    29 bài học
Giải đáp
    trong 68 giờ
Bài viết
    50 bài viết chuyên môn/năm
95,000 VNĐ

Nhập mã voucher giảm giá (nếu có)

Được giao hàng bởi

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel
học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

File tài liệu tham khảo nằm tại mục TẢI TÀI LIỆU trong bài 1 (bài đầu tiên) của khóa học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Các khóa học tiếng anh chuyên ngành thông thường sẽ được tiến hành dưới hình thức: mỗi bài học sẽ có 1 bài đọc, giảng viên sẽ đưa ra các từ mới, học viên và giảng viên cùng dịch bài đọc và làm một số bài tập dạng điền từ,… Cách học này nhiều khi không tạo hứng thú cho học viên, vậy tại sao chúng ta không thay đổi bằng cách học kế toán bằng tiếng anh thông qua những giảng viên là người có chuyên môn về kế toán? Với cách học này, các bạn sẽ được củng cố lại kiến thức lý thuyết và thực hành kế toán, là những kiến thức mà các bạn đang thực sự cần và thực sự đang áp dụng hàng ngày. Việc được học kế toán bằng tiếng anh và thực hành ứng dụng ghi sổ luôn sẽ giúp cho việc học trở nên hứng thú và dễ tiếp cận hơn rất nhiều, nâng cao chuyên môn kế toán, kỹ năng từ vựng, đọc hiểu, nghe nói 

ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Những người làm kế toán có nhu cầu củng cố lại kiến thức nguyên lý và thực hành kế toán và/nâng cao trình độ tiếng anh chuyên ngành

- Sinh viên và những người quan tâm tới tiếng anh kế toán như người làm kinh doanh, quản lý nhân sự

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

- Sau khóa học, học viên được củng cố lại toàn bộ kiến thức lý thuyết và thực hành về kế toán trong doanh nghiệp thực tế, các nghiệp vụ kế toán đa dạng và tổng hợp.

- Đồng thời, học viên sẽ có được vốn tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính như từ vựng, nghe nói, đọc hiểu, để áp dụng trong công việc hàng ngày cũng như sẵn sàng cho việc học tập, mở rộng kiến thức trong tương lai

Giảng viên

học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan


Giảng viên Khoa kế toán - Kiểm toán, đại học Ngoại Thương từ ngăm 2009- nay.

Hoàn thành 8 môn F trong chương trình đào tạo ACCA

Học Thạc sỹ Tài chính - Kế toán tại Anh năm 2012-2013.

Nghiên cứu sinh chuyên ngành kế toán tại học viện Tài chính từ 2016 - nay..

Đánh giá & nhận xét về khóa học

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với khóa học này!
(dấu * là bắt buộc)

Đánh giá sản phẩm này*      học excel, hoc excel, học excel cơ bản, tự học excel

Mô tả đánh giá*
Ký tự còn lại 2500

Đánh giá bởi


Học viên nhận xét sản phẩm này

Hài lòng tuyệt đối

Hơn cả mong đợi

Hài lòng

Dưới trung bình

Thất vọng

   0

   0

   0

   0

   0


Nhận xét (0)

CHI TIẾT KHÓA HỌC


Chap 1 Introduction to accounting


 • Bài 1: Definition, users and fields of accounting - Định nghĩa, người dùng và lĩnh vực kế toán Học thử

 • Bài 2: Generally accepted accounting principles - Các nguyên tắc kế toán

 • Bài 3: Basic accounting equations - Phương trình kế toán cơ bản

 • Bài 4: Current assets - Tài sản ngắn hạn

 • Bài 5: Non current assets - Tài sản dài hạn

 • Bài 6: Liabilities and owners' equity - Nợ và vốn chủ sở hữu Học thử

 • Bài 7: Revenues and other incomes & Costs - Doanh thu và các khoản thu nhập & chi phí khác

 • Bài 8: Transactions analysis - Phân tích giao dịch

Chap 2 The recording process


 • Bài 9: The accounts & Debit, credit rules - Các tài khoản và ghi nợ, có

 • Bài 10: General journal & journalizing - Nhật ký chung

 • Bài 11: Ledgers, posting to ledgers and chart of accounts - Sổ cái, lên sổ cái và sơ đồ tài khoản

Chap 3 Common transactions in business


 • Bài 12: Part 1. Accounting for purchases - Historial cost principle & VAT issue - Phần 1. Kế toán mua hàng - Nguyên tắc chi phí lịch sử & vấn đề VAT

 • Bài 13: Accounting for purchases - account 331 and summaries of part 1 chap 3. - Kế toán mua hàng - tài khoản 331 và tóm tắt của phần 1 chap 3.

 • Bài 14: Part 2. Accounting for sales of goods - Journal entries - Phần 2. Kế toán bán hàng hóa - Nhật ký

 • Bài 15: Accounting for sales of goods - two inventory systems - Kế toán bán hàng hóa - hai hệ thống hàng tồn kho

 • Bài 16: Accounting for sales of goods - methods to calculate original prices sold goods - Kế toán bán hàng hóa - phương pháp tính giá gốc hàng bán

 • Bài 17: Account 131 and summaries of part 2 chap 3. - Tài khoản 131 và tóm tắt phần 2 chap 3.

 • Bài 18: Part 3. Accounting for selling expenses - Selling expenses incurred during accounting period - Phần 3. Kế toán chi phí bán hàng - Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ kế toán

 • Bài 19: Adjusting entries for selling expenses at the end of accounting period - Depreciation expense - Điều chỉnh các mục cho chi phí bán hàng vào cuối kỳ kế toán - Chi phí khấu hao

 • Bài 20: Adjusting entries for selling expenses at the end of accounting period - Salaries and wages expenses and allocation of prepaid expense - Điều chỉnh các mục cho chi phí bán hàng vào cuối kỳ kế toán - Chi phí

 • Bài 21: Part 4: Accounting for general administration expenses - Phần 4: Kế toán chi phí quản lý chung

 • Bài 22: Business income tax expense and closing entries at the end of accounting period - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và đóng cửa vào cuối kỳ kế toán

 • Bài 23: Closing entries to determining VAT payable/deductible at the end of accounting period & Accounting for manufacturing process - Bút toán cuối kỳ để xác định thuế VAT phải nộp / khấu trừ vào cuối kỳ kế toán & Kế to

Chap 4 Application of Excel in accounting


 • Bài 24: Introduction about exel application part - Giới thiệu về phần ứng dụng exel

 • Bài 25: General journal preparation: set up charts of accounts and journalize daily transactions - Lên sổ nhật ký chung: thiết lập biểu đồ tài khoản và báo cáo các giao dịch hàng ngày

 • Bài 26: General journal preparation: adjusting entries and closing entries - Lên sổ nhật ký chung: điều chỉnh các mục và đóng mục

 • Bài 27: Ledgers preparation - Lên sổ cái

 • Bài 28: Trial balance preparation - Lập Cân đối phát sinh

 • Bài 29: Balance sheet and income statement preparation - Lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh dự bị

Chap 5: Tổng kết khóa học