Kế toán giám đốc, chủ doanh nghiệp quản lý kế toán

Tổng số 45 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Lakita

Lakita

Lakita

Lakita


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VÀ NHÂN SỰ

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÀI KHOẢN

VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THU NHẬP CÁ NHÂN

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

TỔNG KẾT

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:

0397260889

Email:

trinhnv0889@gmail.com